VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2018

Mjellby Konstmusei Vänner    2018 01 01 –  2018 12 31

Styrelse:

Ordförande:  Ingegerd Sahlström

Vice ordf.: Ola Nilsson

Sekr.: Inga Wendler

Kassör: Claes Norryd

Ledamöter: Inger Asplund samt Gunilla Andersson

Hedersledamot: Viveka Bosson

Suppl: Bengt Högstedt och Per Thornberg

Revisor: Bengt Hultén samt ersättare Ann Charlotte Westlund 

Valberedning: Lennart Gerdmunsson (sammankallande), Ulla Frisk
och Yngve Olsson.

STYRELSEARBETE

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten samt även träffats för arbete med utskick av matr.

VERKSAMHET

Årsmötet hölls den 1 mars. Professor Carl Magnus ( numera Lund ) gästade föreningen. Han höll ett mycket initierat föredrag om sina upplevelser tillsammans med Hardy Strid, Jörgen Nash och andra konstnärer i Drakabygget. Ett stort uppslag i Hallandsposten återgav delar av berättelsen.

Viveka Bosson hade ”som vanligt” skänkt ett antal litografier till utlottning, vilket blev till extra glädje för några av de närvarande. Stort TACK för gåvan!

Förhandsvisningarna har pågått som tidigare. Vi gläder oss åt att dessa visningar är välbesökta. Museets personal ställer upp och ger en presentation av utställningarna och sedan har det serverats något litet att äta och dricka i caféet.

9 febr. ”Bauhaus Situationiste”, 1 juni ”1918- reform, rösträtt och färgstark konst” samt 29 sept. ”Guerilla Girls”.

Viveka Bosson har också visat och berättat om Erik Olsons konst i de utställningar hon ansvarat för.

TACK till personalen för den hjälp vi fått!

2 aug. anordnades sommarträff på Konstmuseet. Förutom trevlig samvaro roades vi av Torbjörn Johansson som tog oss med på en musikalisk frågetävling.

Höstens resa gick till Göteborg och stadens Konstmuseum, som blivit utsett till 2018 års museum. 25 medlemmar i MKV fick uppleva den guidade visningen ”Guldkorn i samlingarna”. Besök gjordes också i Domkyrkan där bl.a. Viveka Bosson berättade om Erik Olsons verk. Räksmörgås m.m. intogs på 23 våningen i restaurang ”Heaven” i Gothia Towers.

Följ oss gärna på vår hemsida www.mjellby.com – där finns bl.a. Viveka Bossons berättelser om hur Mjellby ”kom till” samt kommentarer till de verk av Erik Olson som visats vid olika  tillfällen under de senaste åren.

EKONOMI

Föreningens ekonomi finns redovisad i balans- och resultatrapport. Bilagan kommer att delas ut på årsmötet.

Antalet medlemmar är 118 enskilda samt 106 par = 330 personer

ÖVRIGT

Då kommunen i sin budget flaggat för en ev. undersökning av annan plats för Mjellby Konstmuseet så har ordförande ifrågasatt detta i debatt i kommunfullmäktige. Flera av föreningens medlemmar har också lämnat synpunkter på detta – i vårt tycke något oförståeliga förslag – på Hallandspostens insändarsida.

TACK

Styrelsen vill tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret. Tack också till museets personal samt Kulturförvaltningen i Halmstad för gott samarbete. Vi hälsar tidigare och nya medlemmar välkomna till ett nytt verksamhetsår!

Halmstad i mars 2019

Ingegerd Sahlström               Claes Norryd                  Inga Wendler

Inger Asplund                          Gunilla Andersson         Ola Nilsson

Viveka Bosson

Share