Protokoll årsmöte 2020

Årsmöte MKV 2020 02 16 (PDF)

MKVs årsmöte samlade cirka 50 medlemmar.

§ 1.  Ingegerd Sahlström förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.  Till ordförande för mötet valdes Bengt Ekberg.

§ 3.  Till sekreterare för mötet valdes Inga Wendler.

§ 4.  Till att justera dagens protokoll utsågs Beatrice Stael von Holstein och Ingvar Andersson.

§ 5.  Förklarades årsmötet utlyst i laga ordning.

§ 6.  Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen föredrogs, diskuterades och godkändes. Ingegerd Sahlström informerade om de senaste turerna vad gäller Mjellby Konstmusei framtid.

§ 7.  Revisor Ann-Charlotte Westlund kommenterade revisionsberättelsen och den godkändes.

§ 8.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9.  Årsavgiften för år 2021 fastställdes till oförändrade 230 kr/ 380 kr.

§ 10.  Valdes Ingegerd Sahlström till ordförande för 1 år.

§ 11.  Omvaldes Inger Asplund, Claes Norryd och Inga Wendler till styrelseledamöter för 2 år. (Gunilla Andersson och Ola Nilsson kvarstår som ledamöter ytterligare 1 år). Till ersättare i styrelsen valdes Susanne Ekehed för 1 år. Viveca Bosson är ständig ledamot.

§ 12.  Valdes Ann-Charlotte Westlund till revisor och Bengt Hulten till revisorssuppleant för 1 år.

§ 13.  Till valberedning för 1 år omvaldes Lennart Germundsson och Yngve Olsson. Valdes Barbro Eriksson för 1 år. Sammankallande blir Barbro Eriksson.

§ 14.  Ingegerd Sahlström framlade styrelsens förslag gällande stadgeändring – att ej ha kvar suppleanter utan att i stället utöka styrelsen med 1 person. (se Bilaga 4)
Lennart Germundsson – valberedningens sammankallande – opponerade sig mot förslaget och menade att det ej finns anledning till ändring av stadgarna.
En livlig diskussion följde med huvudsaklig inriktning på suppleanters roll i en förening.
Mötets ordförande Bengt Ekberg stöttade Lennart Germundssons förslag.
Då två förslag förelåg begärdes votering.
Röstningen utföll med 23 röster för styrelsens förslag och med 11 röster för avslagsyrkandet.
Frågan tas upp vid nästa årsmöte, då två årsmötesbeslut ska gälla för att ändring kan ske i föreningens stadgar.

§ 15.  Inga övriga ärenden förekom.

§ 16.  Mötet avslutades.

Bengt Ekberg, ordf
Inga Wendler, sekr

Justerare:
Beatrice Stael von Holstein
Ingvar Andersson

Före årsmötesförhandlingarna hölls förvernissage av den nya utställningen med konst av tre kvinnliga surrealister.

Viveca Bosson hade dessutom välvilligt skänkt ett antal litografier av Erik Olson vilka lottades ut till 6 lyckliga vinnare.

Share