Protokoll årsmöte 2019

Årsmöte MKV 2019 03 15

MKVs årsmöte samlade bortåt 60 medlemmar. 

§ 1.  Ingegerd Sahlström förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2.  Till ordförande för mötet valdes Ingegerd Sahlström.

§ 3.  Till sekreterare för mötet valdes Inga Wendler.

§ 4.  Till att justera dagens protokoll utsågs Maj-Britt Sandlund och Ingrid Gunnarsson.

§ 5.  Förklarades årsmötet utlyst i laga ordning.

§ 6.  Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen föredrogs, diskuterades och godkändes. Förslag framlades och mötet beslutade att från årsmötet tillskriva kommunen med en önskan om att Mjellby Konstmuseum inte flyttas utan får förbli där det nu ligger. Denna önskan bör också framföras i en notis under ”Föreningsliv” i Hallandsposten.

§ 7.  Revisionsberättelsen godkändes.

§ 8.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9.  Årsavgiften fastställdes till oförändrade 230 kr/ 380 kr.

§ 10. Valdes Ingegerd Sahlström till ordförande för 1 år.

§ 11. Omvaldes Gunilla Andersson och Ola Nilsson till styrelseledamöter för 2 år. (Inger Asplund, Claes Norryd och Inga Wendler kvarstår som ledamöter ytterligare 1 år ). Till ersättare i styrelsen valdes Susanne Ekehed för 2 år och Per Thornberg omvaldes för 1 år. Viveca Bosson är ständig ledamot.

 § 12. Valdes Ann-Charlotte Westlund till revisor och Bengt Hulten till revisorssuppleant för 1 år.

§ 13.  Till valberedning för 1 år omvaldes Lennart Germundsson (sammankallande) samt Ulla Frisk och Yngve Olsson.

§ 14.  Övriga ärenden: Årets sommarfest går av stapeln den 1/8.

Som tänkbara mål för höstens utflykt föreslogs Röhsska Museet i Göteborg, Akvarellmuseet på Tjörn, Ikeamuseet i Älmhult, Vandalorum i Värnamo samt Konstsamlingen på Ringhals.

§ 15.  Avslutades mötet.

…………………………………….                       ……………………………………

Ingegerd Sahlström, ordf                         Inga Wendler, sekr

 Justerare:  

…………………………………….…                     ……………………………………..

Maj-britt Sandlund                                  Ingrid Gunnarsson

Före årsmötesförhandlingarna hölls förvernissage av den nya utställningen med konst av Birgit Ståhl- Nyberg varefter en lättare måltid, tillhandahållen av ”Mobila Kocken” , avnjöts.

Viveca Bosson hade dessutom välvilligt skänkt ett antal litografier av Erik Olson vilka lottades ut till 4 lyckliga vinnare.

Share