Brev till kommunen

Till

Kommunstyrelsens ordförande

JONAS BERGMAN

Halmstads kommun

MKV – Mjellby Konstmusei Vänner – är en vänförening till Mjellby Konstmuseum. Föreningen har c:a 350 medlemmar. Vi senaste årsmötet beslöts att tillskriva Halmstads kommun angående framtiden gällande Mjellby Konstmuseum.

Anledningen till denna skrivelse grundar sig i kommunfullmäktiges beslut gällande en utredning om Mjellby Konstmuseums framtid – där bl.a. uppdraget innebär att ge förslag om ev. flyttning av museet.

Mjellby Konstmuseum behöver rustas upp. Två utredningar har gjorts under senare tid. Båda innehåller förslag om förbättringar på nuvarande plats. Vilket MKV välkomnar.

Årsmötets deltagare vill på det bestämdaste understryka värdet av att behålla Mjellby Konstmuseum i Mjellby. Det är nu 40 år sedan Viveka Bosson startade sitt arbete med att skapa ett Konstmuseum – värt namnet – på den halländska landsbygden. Grunden för museet blev Mjellbys gamla skola. En plats lovordad av flera av Halmstadgruppens medlemmar.

Mjellby Konstmuseum har blivit ett museum som väckt stort intresse både inom och utom landet. De större tidningarnas kultursidor har ofta med stor entusiasm lovordat utställningarna på Mjellby. Detta har inneburit att Konstmuseet numera är ett av Halmstads mest besökta turistmål. Museet är till stor glädje för såväl kommuninnevånare som besökare.

Mycket av värdet i Mjellby Konstmuseum ligger i museets tillväxt och historia på den befintliga platsen. Viveka Bossons arbete är vida känt och hennes anknytning till och uppbyggnad av museet är en del av proveniensen.

Tidigare överenskommelser mellan Halmstads kommun och Viveka Bosson bör också vägas in i den utredning som nu pågår.

Vi vet att kostnader i den kommunala verksamheten alltid är en återkommande fråga. Att upprusta Mjellby enligt något av tidigare nämnda förslag är intressant.

MKVs vänförening vill ge följande förslag till utredaren och kommunens företrädare.

  • Sälj kulturskolans tidigare hus i Kapsylparken.
  • Använd pengarna från försäljningen till upprustning av Mjellby Konstmuseum på nuvarande plats,

Från ett kulturhus till ett annat !

Halmstad den 29 maj 2019

Ingegerd Sahlström, ordf. MKV

MKVs styrelse : Ingegerd Sahlström, Ola Nilsson, Gunilla Andersson, Inger Asplund, Claes Norryd samt Inga Wendel.

Share