Kallelse till årsmöte 2020

Söndagen den 16 februari kl. 15.00 är det visning av utställningen ”SURREALISMENS KVINNOR” på Mjellby Konstmuseum.

Årsmöte i MKV direkt efter visningen.
Kaffe och tårta serveras.

Nedan finner ni dagordningen till årsmötet. Inbetalning av den oförändrade årsavgiften 230kr alt 380kr för 2020 kan ske med utskickat inbetalningskort eller direkt till bankgiro 887-0743.

I övrigt se under HPs Föreningsaktuellt eller hemsidan http://www.mjellby.com.

Hjärtligt välkomna till årsmötet!
Styrelsen gm
Ingegerd Sahlström, ordf

Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare att jämte ordförande justerar årsmötets protokoll
 5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
 6. Föreningens verksamhetsberättelse (kommer att finnas på hemsidan fr.o.m 1 februari) samt ekonomisk berättelse
 7. Revisionsberättelsen
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift för 2021
 10. Val av ordförande för en tid av ett år
 11. Val av övriga ledamöter (3st) och suppleant för en tid av två år
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning.
  3 personer varav en sammankallande på en tid av ett år
 14. Övriga ärenden
 15. Årsmötet avslutas

Share