Kallelse till årsmöte 2015

Bäste medlem! Härmed kallas du till årsmöte i Mjellby Konstmusei Vänner. Årsmötet äger rum onsdag 4/3 kl 17.30 på Mjellby Konstmuseum.

MKV bjuder på lättare förtäring, Viveka Bosson berättar om möten med konstnärer och tack vare Vivekas generositet så har vi en utlottning av ett antal konstverk till de närvarande vid årsmöte.

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen gn
Hugo Palmsköld, ordf

Sista inbetalningsdag för medlemsavgiften för 2015 är den 27/2. Avgiften är 230:- för enskild och 380:- för äkta makar/sambo, bankgiro 887-0743.
Vänligen ta med medlemskort till årsmötet, så passar vi på att dela ut medlemsmärket för 2015 och spar porto åt föreningen. MKV och museet är tacksamma för ditt stöd!

Dagordning för årsmötet

§1 Årsmötet öppnas
§2 Val av ordförande för årsmötet
§3 Val av sekreterare för årsmötet
§4 Val av justerare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
§5 Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
§6 Föreningens verksamhetsberättelse (utdelas vid årsmötet)
§7 Redovisning av revisionsberättelse
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§9 Fastställande av årsavgift
§10 Val av ordförande för en tid av ett år
§11 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
§12 Val av revisor och suppleant för en tid av ett år
§13 Val av valberedning bestående av tre personer varav en sammankallande
§14 Övriga ärenden
§15 Årsmötet avslutas

Share