Årsmöte 2016 03 18

Protokollet i PDF-format: klicka här.

MKVs årsmöte samlade drygt 60 medlemmar. Mötet inleddes med en intressant visning av den aktuella utställningen. Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar varefter lättare förtäring avnjöts.

Viveca Bosson hade välvilligt ställt sju litografier av Erik Olson till förfogande, vilka lottades ut bland de närvarande medlemmarna.

§ 1. Ingegerd Sahlström förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Ingegerd Sahlström.

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Inga Wendler.

§ 4. Till att justera dagens protokoll utsågs Bengt Ekberg.

§ 5. Förklarades årsmötet utlyst i laga ordning.

§ 6. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 7. Revisionsberättelsen godkändes.

§ 8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9. Årsavgiften fastställdes till oförändrade 230 kr / 380 kr.

§ 10. Valdes Ingegerd Sahlström till ordförande för 1 år.

§ 11. Valdes Claes Norryd, Inga Wendler och Inger Asplund till styrelseledamöter för 2 år samt Ola Nilsson till ledamot för 1 år (nyval). Till ersättare i styrelsen omvaldes Per Thornberg på 2 år.

§ 12. Valdes Bengt Hultén till revisor för 1 år samt Ann-Charlotte Westlund till revisorsersättare för 1 år.

§ 13. Till valberedning för 1 år utsågs Lennart Germundsson (sammankallande) samt Ulla Frisk och Yngve Olsson .

§ 14. Övrigt: ett förslag framställdes att kommande årsmöten förläggs något senare, t ex kl 17.30.

§ 15. Avslutades mötet.

Ingegerd Sahlström, ordf Inga Wendler, sekr

Share