Kallelse till årsmöte 2019

Bäste medlem!

Fredagen den 15 mars kl 17:30
Direkt efter förhandsvisningen
på Mjellby konstmuseum.

Nedan finner ni dagordningen till årsmötet. Inbetalning av den oförändrade årsavgiften 230kr alt 380kr för 2019 kan ske med utskickat inbetalningskort eller direkt till bankgiro 887-0743. Medlemsmärket (bevis för inbetalningen) delas ut på årsmötet eller skickas till Dig / Er i slutet av mars. ”Gamla märken” gäller till 1:a april.

NOTERA dagarna gällande förhandsvisningar.
15 mars – Birgit Ståhl Nyberg – Den glömda rebellen
14 juni – Claude Cahun
27 september – Greta Knutson Tzara

I övrigt se under HPs Föreningsaktuellt eller hemsidan http://www.mjellby.com.
Följ oss på hemsidan där ni kan Ni bland annat ta del av Viveka Bossons berättelser om sin far andra konstnärer.

Hjärtligt välkomna till årsmötet!
Styrelsen gm
Ingegerd Sahlström, ordf

Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare att jämte ordförande justerar årsmötets protokoll
 5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
 6. Föreningens verksamhetsberättelse (kommer att finnas på hemsidan fr.o.m 1 mars) samt ekonomisk berättelse
 7. Revisionsberättelsen
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift för 2020
 10. Val av ordförande för en tid av ett år
 11. Val av övriga styrelseledamöter (2st) och suppleant för en tid av två år
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning. 3 personer varav en sammankallande på en tid av ett år
 14. Övriga ärenden
 15. Årsmötet avslutas

Share