VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Verksamhetsberättelsen i PDF-formar: klicka här.

STYRELSEN:

Ordförande : Hugo Palmsköld

Kassör: Claes Norryd

Sekreterare: Ingegerd Sahlström

Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Asplund samt Inga Wendler

Styrelsens hedersledamot : Viveka Bosson

Suppl: Bengt Högstedt och Per Thornberg

 

Revisor: Bengt Hultén.

Revisorsuppl: Ann-Charlotte Westlund

Valberedning: Lennart Germundsson ( sammankallande ), Ulla Frisk samt Yngve Olsson

 

STYRELSEARBETET:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda möten samt några arbetsmöten. De senare har inneburit utskick samt programplanering.

MEDLEMSANTALET:

Vid årets slut bestod föreningen av 132 enskilda medlemmar och 139 par. Summa: 410 personer.

VERKSAMHETEN:

Förhandsvisningarna av Konstmuseets utställningar har samlat många medlemmar. Museets personal har välvilligt ställt upp och gett deltagarna en god inblick i historien kring utställningarna. Något litet att äta och dricka har förhöjt tillställningarna.

Sommarfesten var – som vanligt – ett populärt inslag i föreningens verksamhet. Viveka Bosson började med en uppskattad visning av ”Extas och Erotik”, sommarutställningen i Erik Olssons rum. Mat och dryck serverades. ”Det goda livet” – ett s.k. socialt projekt med damer från olika länder – svarade för förtäringen. Ordförande framträdde med musikaliskt inslag. Sommarkvällen inbjöd till livliga samtal i trädgården.

En uppskattad konstresa anordnades under hösten med besök på Louisiana och Emil Nolde-utställningen, samt en dejlig lunch i hamnen i Nivå.

Föreningen har bidragit med 30.000 kr. till Cleve-katalogen i samband med sommarutställningen på Mjellby  konstmuseum.

HEMSIDAN:

Föreningens hemsida ”Mjellby.com” är bl.a. länkad till Konstmuseets hemsida.

EKONOMIN:

Föreningens ekonomi finns redovisad i balans- och resultatrapporten. Bilaga.

Ekonomibyrån har anlitats för viss ekonomihantering.

SLUTORDET:

Styrelsen tackar för visat förtroende under det gångna verksamhetsåret. Ett varmt tack också till Mjellby Konstmuseums personal för den hjälp som visats MKV. Vi gläder oss åt medlemmarnas engagemang och hälsar alla välkomna till ett nytt händelserikt år!

Halmstad 4 mars 2015

 

 

Hugo Palmsköld

 

Claes Norryd                               Ingegerd Sahlström                            Gunilla Andersson

 

Inger Asplund                             Viveka Bosson                                      Inga Wendler

Share