ÅRSMÖTE MKV – Dagordning

2021 09 23

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Val av justerare (2) att jämte ordf. justera    protokollet.
 5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt.
 6. Verksamhetsberättelse för 2020 samt ekonomisk berättelse.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av årsavgift2022.
 10. Val av ordförande för 1 år.
 11. Val av tre styrelseledamöter – 2 år.
 12. Fyllnadsval en styrelseledamot – 1 år
 13. Val av revisor samt revisorssuppleant – 1 år
 14. Val av valberedning – tre personer – 1 år.
 15. Stadgeändring.
 16. Övriga ärenden.
 17. Avslutning.
Share