VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

MJELLBY KONSTMUSEI VÄNNER

2020-01-01 – 2020-12-31

För nedladdning klicka här.

Styrelsen:

Ordförande: Ingegerd Sahlström

Vice ordförande: Gunilla Andersson

Kassör: Ola Nilsson

Sekreterare: Inga Wendler

Ledamöter. Inger Asplund, Susann Ekehed

Hedersmedlem: Viveca Bosson

Revisorer: Ann-Charlotte Westlund (ordinarie) och Bengt Hultén (suppleant)

Valberedning: Barbro Eriksson (sammankallande) och Yngve Olsson

Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 281 personer (89 par och 103 enskilda)

Föreningens organisationsnummer är: 802469-4229

Styrelsearbetet:

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har också träffats mer informellt för bl.a. utskick och planering.

Verksamhet:

Årsmötet hölls den 16 februari. Kvällen inleddes med en visning av den aktuella utställningen ”Surrealismens kvinnor”. Därefter serverades en lättare måltid.

Viveca Bosson hade än en gång vänligen skänkt ett antal litografier som lottades ut bland de närvarande medlemmarna.

I mars utbröt Coronapandemin, vilket på ett genomgripande sätt påverkade årets fortsatta verksamhet. Alla årets träffar och visningar fick ställas in eller skjutas på framtiden. I september kunde dock en förhandsvisning av utställningen ”Vilhelm Bjerke Petersen” hållas för ett begränsat antal deltagare.

I juli fyllde Viveca Bosson 90 år. Styrelsen uppvaktade henne och överlämnade en present från MKV:s medlemmar.

Hemsidan:

På föreningens hemsida finns numera tre kortfilmer där Viveca Bosson berättar: ”Viveca Bosson Mjellby Konstmusei grundare”, ”En sökares vandring” och ”Halmstadgruppen”.

Ekonomi:

Föreningens ekonomi finns redovisad i balans- och resultatrapport. Denna kommer att delas ut på årsmötet.

Tack

Styrelsen vill tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret. Tack också till Mjellby Konstmusei personal samt till kulturförvaltningen i Halmstad för gott samarbete. Vi hälsar tidigare och nya medlemmar välkomna till ett nytt innehållsrikt år.

Halmstad i september 2021

Ingegerd Sahlström

Gunilla Andersson                 Ola Nilsson                           Inga Wendler

Inger Asplund                        Susann Ekehed

Share