VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

MJELLBY KONSTMUSEI VÄNNER

2017- 01- 01– 2017-12-31

Styrelsen:

Ordförande: Ingegerd Sahlström

Kassör: Claes Norryd

Sekreterare: Inga Wendler

Ledamöter: Inger Asplund, Gunilla Andersson samt Ola Nilsson

Hedersmedlem: Viveka Bosson

Suppl: Bengt Högstedt och Per Thornberg

Revisorer: Bengt Hultén ( ord.) och Ann-Charlotte Westlund ( suppl.)

Valberedning: Lennart Germundsson  ( sammankallande ), Ulla Frisk och Yngve Olsson.

 

Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 340 personer (110 par samt 120 enskilda medlemsskap )

Föreningens organisationsnummer är: 802469-4229

 

Styrelsearbetet:

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft fyra protokollförda sammanträden. Styrelsen har också träffats mer informellt för bl.a. utskick och planering.

Verksamhet:

Årsmötet hölls den 2 mars. Per Thornberg höll en uppskattad föreläsning om konstnären Lage Lindell och visade hans bilder till eget saxofonackompanjemang. Viveka Bosson skänkte ett antal litografier till utlottning bland de närvarande. ”Det goda livet” svarade för mat och dryck.

Förhandsvisningarna har pågått som tidigare. De samlar ofta 60 – 70 personer, vilket är mycket positivt och visar på stort intresse från våra medlemmar. Museets personal har medverkat vid visningarna och gett alla en god inblick i pågående utställning. Medlemmarna har sedan serverats något litet att äta och dricka.

I juli anordnades årets sommarmingel. Anna Lovdal gav en fängslande skildring av Edit Piafs liv och framförde hennes visor till ackompanjemang av Lars-Åke ”Snus” Svensson och Axel Crone.

45 medlemmar deltog i höstens konstresa. Färden ställdes först till Galleri Hattlösa i Förslöv, där galleristen Torbjörn Berg fängslade alla med sin berättelse om fadern, Christian Berg.  Efter en god lunch på Margretetorps Gästgifvaregård gick resan vidare till Lund för ett besök på Skissernas Museum. Viveca Bosson visade samlingen och berättade entusiastiskt och insiktsfullt om dess tillblivelse.

Ekonomi:

Föreningens ekonomi finns redovisad i balans- och resultatrapport. Bilagan kommer att delas ut på årsmötet.

TACK

Styrelsen vill tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret. Tack också till Mjellby Konstmuseums personal samt till kulturförvaltningen i Halmstad för gott samarbete. Vi hälsar tidigare och nya medlemmar välkomna till ett nytt innehållsrikt år!

 

Halmstad i mars 2018

Ingegerd Sahlström

Claes Norryd                                   Inga Wendler                                  Gunilla Andersson

Inger Asplund                                 Ola Nilsson

 

Share