VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2016

Verksamhetsberättelsen i PDF-formar: klicka här.

MJELLBY KONSTMUSEI VÄNNER

2016 01 01– 2016-12-31

Styrelsen:

Ordförande: Ingegerd Sahlström

Kassör: Claes Norryd

Sekreterare: Inga Wendler

Ledamöter: Inger Asplund, Gunilla Andersson samt Ola Nilsson.

Hedersmedlem: Viveka Bosson

Suppl: Bengt Högstedt och Per Thornberg

Revisorer:

Bengt Hultén ( ord.) och Ann-Charlotte Westlund ( suppl.)

Valberedning:

Lennart Germundsson ( sammankallande ), Ulla Frisk och Yngve Olsson.

 

Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 355 personer  (109 par samt 137 enskilda medlemsskap )

Föreningens organisationsnummer är : 802469-4229

Styrelsearbetet:

Styrelsen har under verksamhetsperioden haft 5 protokollförda sammanträden. Styrelsen har också träffats mer informellt för bl.a. utskick och arrangemangsplanering.

Verksamhet:

Årsmötet hölls den 18 mars och sammanföll med årets första förhandsvisning. Viveka Bosson skänkte ett antal litografier till lottdragning bland de närvarande. Detta inslag blev mycket uppskattat! ”Det goda livet” svarade för mat och dryck.

Förhandsvisningarna har pågått som tidigare. Vi är ofta 60 – 70 personer, vilket är mycket positivt och visar på stort intresse från våra medlemmar. Museets personal har deltagit i visningarna och gett alla en god inblick i pågående utställning. Medlemmarna har sedan bjudits på litet tilltugg med dryck.

I september anordnades en bussresa för MKVs medlemmar. 36 medlemmar deltog. Första anhalten var Maria-kyrkan i Helsingborg där Viveka Bosson berättade om Erik Olssons kyrkfönster. Sedan gick färden till Ordrupgaard utanför Köpenhamn. Resans deltagare besåg Monet-utställningen. Denna utställning var en mycket positiv upplevelse!

Hemsida:

Vår hemsida www.mjellby.com utvecklas efter hand. Förutom att följa verksamheten finns ”Viveka berättar” och ”Eriks Rum”. Båda dessa sidor innehåller texter av Viveka Bosson.

Ekonomi:

Föreningens ekonomi finns redovisad i balans- och resultatrapport. Bilagan kommer att delas ut på årsmötet.

 

TACK

Styrelsen vill tacka för det förtroende som visats oss under det gångna verksamhetsåret. Tack också till Mjellby Konstmuseums personal samt till kulturförvaltningen i Halmstad för gott samarbete. Vi hälsar tidigare och nya medlemmarna välkomna till ett nytt innehållsrikt år!

Halmstad i mars 2017

Ingegerd Sahlström

Claes Norryd                                   Inga Wendler                                  Gunilla Andersson

Inger Asplund                                 Ola Nilsson

Share