VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Verksamhetsberättelsen i PDF-formar: klicka här.

STYRELSEN:

Ordförande : Hugo Palmsköld

Kassör: Claes Norryd

Sekreterare: Inga Wendler

Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Asplund samt Ingegerd Sahlström (ansvarig för medlemsregister)

Styrelsens hedersledamot : Viveka Bosson

Suppl: Benkt Högstedt och Per Thornberg

 

Revisor: Bengt Hultén.

Revisorsuppl: Ann-Charlotte Westlund

Valberedning: Lennart Germundsson ( sammankallande ), Ulla Frisk samt Yngve Olsson

 

STYRELSEARBETET:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten samt några arbetsmöten. De senare har inneburit utskick samt programplanering.

MEDLEMSANTALET:

Vid årets slut bestod föreningen av 123 enskilda medlemmar och 116 par. Summa: 355 personer.

VERKSAMHETEN:

Förhandsvisningarna av Konstmuseets utställningar har samlat många medlemmar. Museets personal har välvilligt ställt upp och gett deltagarna en god inblick i historien kring utställningarna. Något litet att äta och dricka har förhöjt tillställningarna.

Sommarfesten var – som vanligt – ett populärt inslag i föreningens verksamhet. Viveka Bosson medverkade med ett mycket uppskattat inslag och vi fick även högklassig musikunderhållning.  Mat och dryck serverades. ”Det goda livet” – ett s.k. socialt projekt med damer från olika länder – svarade för förtäringen.

En uppskattad konstresa anordnades under hösten med besök på Vandalorum och Sven Ljungbergsmuseet.

HEMSIDAN:

Föreningens hemsida ”Mjellby.com” är bl.a. länkad till Konstmuseets hemsida.

EKONOMIN:

Föreningens ekonomi finns redovisad i balans- och resultatrapporten. Bilaga.

Ekonomibyrån har anlitats för viss ekonomihantering.

SLUTORDET:

Styrelsen tackar för visat förtroende under det gångna verksamhetsåret. Ett varmt tack också till Mjellby Konstmuseums personal för den hjälp som visats MKV. Vi gläder oss åt medlemmarnas engagemang och hälsar alla välkomna till ett nytt händelserikt år!

Halmstad 18 mars 2016

Hugo Palmsköld

Claes Norryd                               Ingegerd Sahlström                            Gunilla Andersson

Inger Asplund                             Viveka Bosson                                      Inga Wendler

Share