Kallelse årsmöte 2018

Bäste medlem!

Härmed kallas du till årsmöte i Mjellby konstmusei Vänner torsdagen 1/3 kl 17:30 på Mjellby konstmuseum.

Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar får vi höra Professor Caarl Magnus Lund kåsera över ”Minnena från Drakabygget”.

Utlottning av litografier samt något litet att äta som brukligt är!

Hjärtligt välkomna till årsmötet!
Styrelsen gm
Ingegerd Sahlström, ordf

Sista inbetalningsdag för medlemsavgift för 2018 är den 28/2. Avgiften 230:- för enskild och 380:- för äkta makar/sambo, bankgiro 887-0743.
Vänligen ta med medlemskort till årsmötet! MKV och museet är tacksamma för ditt stöd.

Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare att jämte ordförande justerar årsmötets protokoll
 5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
 6. Föreningens verksamhetsberättelse (kommer att finnas på hemsidan fr.o.m 15 februari) samt ekonomisk berättelse
 7. Revisionsberättelsen
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av årsavgift för 2019
 10. Val av ordförande för en tid av ett år
 11. Val av övriga styrelseledamöter (3st) och suppleanter (1st) för en tid av två år
 12. Val av revisor och revisorssuppleant
 13. Val av valberedning. 3 personer varav en sammankallande på en tid av ett år
 14. Övriga ärenden
 15. Årsmötet avslutas
Share