Kallelse årsmöte 2017

Bäste medlem!

Härmed kallas du till årsmöte i Mjellby konstmusei Vänner torsdagen 2/3 kl 17:30 på Mjellby konstmuseum.

Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar får vi höra Per Thornberg föreläsa under rubriken ”Lindell-JAzz”, ett föredrag om konstnären Lage Lindell (1920-1980).

Utlottning av litografier samt något litet att äta som brukligt är!

Hjärtligt välkomna till årsmötet!
Styrelsen gm
Ingegerd Sahlström, ordf

Sista inbetalningsdag för medlemsavgift för 2017 är den 28/2. Avgiften 230:- för enskild och 380:- för äkta makar/sambo, bankgiro 887-0743. Vänligen ta med medlemskort till årsmötet! MKV och museet är tacksamma för ditt stöd.

Dagordning för årsmötet

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av justerare att jämte ordförande justerar årsmötets protokoll
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Föreningens verksamhetsberättelse (kommer att finnas på hemsidan fr.o.m 10 februari)
 7. Redovisning av revisionsberättelsen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av årsavgift för 2018
 10. Val av ordförande för en tid av ett år
 11. Val av övriga styrelseledamöter (2st) och suppleanter (1st)
 12. Val av revisor och suppleanter för en tid av ett år
 13. Val av valberedning. 3 personer varav en sammankallande på en tid av ett år
 14. Övriga ärenden
 15. Årsmötet avslutas

 

Share